FSU Shanker Dev Campus 2065

Shuva Ram Basnet

President

Shyam Kumar Lama

Vice President

Chabi Lal Chudal

Secretary

Madan Thapa

Joint Secretary

Anjana Aryal

Tresurer